Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje

Članovi LPZ-a

Seminari i edukacije LPZ FORUM

[PODUZETNIČKA AKADEMIJA] 1,2,3...kako osnovati obrt u Republici Hrvatskoj?

[PODUZETNIČKA AKADEMIJA] 1,2,3...kako osnovati obrt u Republici Hrvatskoj?

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Požeško-slavonskoj županiji je s danom 31.12.2018. godine bilo registrirano ukupno 2.319 pravnih osoba, od toga 1.206 trgovačkih društava i 1.042 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima. S obzirom da se većina publikacija s kojom se susrećemo odnosi na trgovačka društva, u ovome članku obrađivati ćemo tematiku koja se bavi obrtima.

Prema Zakonu o obrtu, obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sljedeće uvjete:

 1. Da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje
 2. Da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta.

Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Obrti u smislu Zakona su:

 1. Slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
 2. Vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezani obrti za obavljanje kojih se traži odgovarajuća srednja stručna sprema i vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit
 3. Povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti.

Popis vezanih obrta, stupanj i vrsta stručne spreme te popis povlaštenih obrta utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležnog ministra, ovisno o djelatnosti obrta, a koji možete naći na ovom linku.

Obrt možete osnovati pri najbližem Uredu državne uprave u svojoj Županiji ili putem sustava e-obrt (e-obrt.portor.hr) na koji se možete prijaviti putem NIAS sustava, odnosno, sustava e-građani. Osim toga, sve informacije o osnivanju obrta možete dobiti i u najbližem uredu HITRO.HR.

Dokumentacija koja vam je potrebna za osnivanje obrta:

 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • Dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)
 • Dokaz o pravu korištenja prostora (Ugovor o najmu/zakupu, vlasnički list, …)
 • Za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • Dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • Važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište).

Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250,00 kuna.

Ukoliko se upisuje obrt bez početka obavljanja djelatnosti, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti na: 

 • Poreznu upravu (prema sjedištu obrta)
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Da bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad. Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima također se pribavlja pri Uredu državne uprave u vašoj Županiji.

Porezi i doprinosi za obvezna osiguranja što su ih obrtnici dužni plaćati:

POREZ NA DOHODAK

Dohodak od samostalne djelatnosti što se  utvrđuje kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga

Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka od njih zasebno za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku.

Dohodak od obrta što se utvrđuje prema poslovnim knjigama je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju. Primici i izdaci se utvrđuju prema njihovoj tržišnoj vrijednosti i to prema načelu blagajne – primici se utvrđuju nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih isplata.

Obrtnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana od početka i prestanka obavljanja djelatnosti podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Mjesečni predujam poreza na dohodak određuje Porezna uprava rješenjem. Obrtnik koji započinje samostalno obavljati djelatnost ne plaća predujmove poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

Poreznu osnovicu poreza na dohodak čini dohodak od obrta umanjen za preneseni gubitak i osobni odbitakPorez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 12%, 25% i 40%.

Obrtnik može koristiti razne poticaje i olakšice – poticaje zapošljavanja, državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu, poticaje za istraživanja i razvoj, poreznu olakšicu za područja posebne državne skrbi brdsko-planinska područja te poreznu olakšicu za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara.

Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti 

Porezni obveznik je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, a koji ispunjava sve ove uvjete:

 1. ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000,00 kn
 2. nije obveznik PDV-a
 3. nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
 4. ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine. Obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, a svoje proizvode prodaju na tržištu. 

Obrtnik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost a dohodak i porez na dohodak želi utvrđivati u paušalnoj svoti dužan je prijaviti početak obavljanja djelatnost nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku 8 dana od početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Obrtnik koji obavlja samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuje na osnovi poslovnih knjiga a želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka dužan je podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. 

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, a na snazi je do donošenja novog rješenja.  

Mjesečni paušalni porez na dohodak određuje se tako da se godišnji paušalni porez na dohodak pomnoži s poreznom stopom 12% , zatim podijeli s 12 te pomnoži s brojem mjeseci u kojima je porezni obveznik obavljao samostalnu djelatnost.

Smanjenja paušalnog poreza na dohodak propisana su za porezne obveznike koji samostalne djelatnosti obavljaju na područjima posebne državne skrbibrdsko–planinskim područjima i na otocima prve skupine.

PRIREZ POREZU NA DOHODAK  

Obrtnik je obveznik prireza porezu na dohodak kad mu je prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine ili grada koji su svojom odlukom propisali prirez porezu na dohodak.

POREZ NA DOBIT 

Obrtnik je obveznik poreza na dobit:

 • ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
 • ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
 1. u prethodnom poreznom razdoblju je ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna
 2. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti veću od 2.000.000,00 kuna
 3. je u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljavao više od 15 radnika.

O ispunjavanju jednog od nabrojanih uvjeta obrtnik u pisanom obliku izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja godine u kojoj je uvjet ispunjen.

Obrtnik može biti obveznik poreza na dobit i ako do kraja tekuće godine podnese pisani zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu da u idućoj kalendarskoj godini želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. U slučaju supoduzetništva ili drugog oblika zajedničkog dohotka pisani zahtjev podnose i potpisuju svi supoduzetnici.  Rješenje kojim se usvaja zahtjev obvezuje  poreznog obveznika sljedećih 5 godina. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno.

Porezna osnovica poreza na dobit je dobit što se utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Porez na dobit obračunava se i plaća po stopi od 12% ili 18%.

Predujam poreza na dobit plaća se po osnovi godišnje porezne prijave za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno za prethodno kalendarsko razdoblje. Mjesečni predujam utvrđuje se tako da se svota porezne obveze za prethodno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istog razdoblja.

Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do podnošenja prve porezne prijave.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Obrtnik je obveznik poreza na dodanu vrijednost ako isporučuje dobra i obavlja usluge čija je vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su oslobođene plaćanja PDV-a) veća od 300.000,00 kuna. U tom je slučaju obrtnik dužan upisati se u Registar obveznika PDV-a u ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Obrtnik može postati obveznik PDV-a i na početku obavljanja djelatnosti, ako se prijavi u Registar obveznika PDV-a u tekućoj godini kad počinje obavljati poduzetničku djelatnost, i to najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga.

Porezna stopa PDV-a je 25%, 10% ili 5%.

Obrtnik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi i obračunati obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a na propisanom obrascu kojeg predaje mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, i to do zadnjega dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke. Obrtnik ima pravo na odbitak pretporeza, a ukoliko je u obračunskom razdoblju pretporez veći od porezne obveze, ima pravo na povrat razlike između plaćenog poreza i porezne obveze.

PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU

Ako obrtnik zapošljava radnike tada je obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz plaća radnika i prireza porezu na dohodak, ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u radnikovom mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.

OSTALI POREZI

DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA

Obrtnik ima obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti. Ako zapošljava radnike obveznik je obračunavanja, obustavljanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika, a kao poslodavac obveznik je obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa za obvezna osiguranja na plaću radnika.

Moramo napomenuti kako kod odabira pravnog oblika trebate voditi računa o tome kako u obrtu, vlasnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom pošto je imovina vlasnikova imovina neodvojiva od imovine obrta, dok kod trgovačkih društava, vlasnik odgovara samo do visine kapitala.

Pripremila: Ana Kesić, univ.spec.oec.

Ovaj članak isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Požega.

Korištene web stranice i korisni linkovi:

https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/osnivanje-obrta/1672

http://psc.hr/

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/11-01-01_04_2018.htm

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_10_87_1472.html

https://www.zakon.hr/z/297/Zakon-o-obrtu

https://www.hitro.hr/kako-otvoriti-obrt

https://www.porezna-uprava.hr/obrtnici/Stranice/Obrtnici2.aspx

 

 

 

Vezane novosti

Poziv na završnu konferenciju projekta

Poštovani članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje…

Predstavljen projekt MA#ME

U četvrtak 18. prosinca 2014. u Kaznionici u Požegi, održano je javno predstavljanje projekta MA#ME

Uskoro izlazi 1.broj LPZ e-novina

Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sudjelovali na dvodnevnoj  radionici „Kako izraditi e-novine“

8. Sajam poslova u Požegi

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega pod pokroviteljstvom Požeško-slavonske županije i Grada Požege organizira 3.11.2015. osmi po redu…

Savjeti za uspješno pregovaranje

Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu oduvijek su bile važna pretpostavka kako osobnog uspjeha pojedinaca tako i poslovnog uspjeha…

Zaposlite radnika uz sufinanciranje

Ukoliko ne možete sami financijski podnijeti teret zapošljavanja novih radnika, imate mogućnost iskoristiti neku od brojnih mjera koje nudi…

Poduzetništvom do (samo)zapošljavanja

Iako većina smatra da je za pokretanje djelatnosti presudan novac, zapravo na tržištu najviše nedostaje ljudi s poduzetničkim razmišljanjem…

Pregled otvorenih natječaja

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali nekoliko natječaja

Čestitka

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije svim svojim sugrađanima želi čestit Božić i uspješnu novu 2016. godinu! …

Nova prilika za zapošljavanje žena

Natječaj “ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“  objavljen u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ dosad je najv…

MOJ POSAO - MOJA BUDUĆNOST

Ekonomska škola, Požega organizator je manifestacije „Moj posao – moja budućnost“, što se 08. prosinca 2017. godine održala u Požegi, pod po…

Besplatne edukacije u projektu AGRO-TECH

Veleučilište u Požegi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Požega provodi projekt  AGRO–TECH Obrazovanje z…

Projekt Zaželi i ostvari

Dana 8. svibnja 2018. u Pleternici je održana početna konferencija projekta Zaželi i ostvari. Nositelj projekta je Grad Pleternica koji će o…

Edukacija "Financijska pismenost"

U Požegi je u sklopu projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju 9. i 10. listopada 2018. održana radionica „Financijska…

ZAVRTI SVOJ "KOTAČ USPJEHA"

Brda i doline Požeškog kraja nisu ti strane, a još k tome strastveni si biciklist? Ovo je članak za tebe! Naime, biciklistički klub „Luks ra…

Posao i ličnost

Kod zaposlenika je važna ličnost, dok su stručne kompetencije nužan preduvjet.

Kad odrastem želim biti poduzetnik

U periodu od 3.12. do 6.12. u sklopu aktivnosti projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju, provedena je kampanja promov…

Edukacija "Biti volonter"

Volonterski centar Osijek održava edukaciju "Biti volonter" u prostorijama udruge Oppidum.

SRETAN BOŽIĆ!

Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu godinu želi vam tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje!

Pokaži potencijal

Dana 20.3.2019. godine u prostorijama LRE Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. održati će se besplatno predavanje za nezaposlene osobe i poslod…

Pčelarstvo - back to the basics

Započela je praktična nastava u pčelinjaku u Podgorju u programu osposobljavanja za zanimanje pčelar/pčelarka.

Tolerancija ili snošljivost

Tolerancija ili snošljivost je pojam koji se koristi vrlo često. Možemo je shvaćati kao priznanje da i drugačija mišljenja i uvjerenja od na…

"Dani EU fondova"

Dana 14.5.2019. u sklopu „Dana EU fondova“ Veleučilišta u Požegi, organizirana je izložba radova iz kampanje „Kad odrastem želim biti poduze…

Održan sastanak članova LPZ-a

U  Požegi je 29.5.2019. održan edukativni sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje PSŽ.

"Otvori vrata svijeta rada"

Danas je u prostorijama Lokalne razvojne agencije Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. održana uvodna konferencija projekta „Otvori vrata svije…

Pozitivni psihološki kapital

Psihologija je većinom bila usmjerena na smanjivanje ljudske patnje dok se zanemarivalo područje koje bi nam pomoglo kako živjeti dobro (što…

Održan sastanak članova LPZ-a

U  Požegi je 12.7.2019. održan sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u prostoru Hrvatske go…

Kako izgraditi svoj BREND?

Znate li tko je Steve Jobs ili tko su Gordan Moore i Robert Noyce?  Za ovoga prvoga ste najvjerojatnije čuli, no sigurna sam da za ovu…

Vjera u uspjeh – samoefikasnost

Samoefikasnost je jedna od četiri komponenti psihološkog kapitala. Ostale komponente su: optimizam, psihološka otpornost i nada. 

Završna provjera znanja budućih pčelara

Polaznici osposobljavanja za poslove pčelara/ke, njih dvanaest, pristupili su 29.8.2019. završnoj provjeri stečenih znanja i vještina. &nbs…

Važnost pozitivnih emocija

Istraživanje emocija u psihologiji je vrlo česti uključivalo određivanje nekoliko temeljnih emocija koje se nalaze u osnovi svih naših osjeć…

Nada

Talent, vještina, sposobnost – pomažu da postignete ono što želite, no nada je ono što će vas do tog cilja i dovesti. Nada uključuje želju d…

Poziv na besplatno obrazovanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega objavio je Javni poziv u kojemu poziva sve mlade nezaposlene osobe (do 29 godina staros…

"Lokalnim intervencijama do vozača"

Dana 15.10.2019. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Požega u sklopu projekta LIPA - lokalna inicijativa za poduzetnič…

Zasadili smo drvo, nismo panjevi!

U periodu od 25.-27.10.2019. godine, održani su Dani kolektivne sadnje drveća uz moto #zasadidrvonebudipanj. U građansku inicijativu uključi…

"Pokaži potencijal" poziv na predavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega s partnerterima u projektu POU Obris i Poduzetničkim centrom Pleternica d.o.o. organizi…

Optimizam u poslu

Razlika između optimista i pesimista je ta što optimist vidi krafnu, a pesimist – rupu. Oscar Wilde  

Psihološka otpornost

Što mislite da je najbitnije za uspjeh u poslu? Inteligencija? Prekovremeni rad? Više preuzetih obaveza? Više truda?

Održan sastanak članova LPZ-a

U  Požegi je 31.1.2020. održan sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u prostoru Hrvatske go…

Studijski posjet Osijeku

Dana 4.2.2020. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega organizirao je studijski posjet nezaposlenih mladih osoba koje su…

"Pokaži potencijal" u Lipiku

Dana 17.2.2020. godine u Konferencijskoj dvorani Quella u Lipiku održano je motivacijsko predavanje „Pokaži potencijal“  u sklopu proje…

Sretan Uskrs!

Sretan Uskrs želi vam tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje!

Posljedice nesigurnosti posla

„Gdje radiš?“ je često jedno od prvih pitanja koje postavljamo jedni drugima pri upoznavanju.