Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje

Članovi LPZ-a

Seminari i edukacije LPZ FORUM

[PODUZETNIČKA AKADEMIJA] Samozaposli se, možeš ti to!

[PODUZETNIČKA AKADEMIJA] Samozaposli se, možeš ti to!

Na stranici www.mjere.hr postoje raznorazne mjere aktivne politike kojima Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod) želi potaknuti obrazovanje odraslih, zapošljavanje te razvoj poduzetništva. Mi ćemo se dotaknuti potpore za samozapošljavanje koja je svakako jedna od popularnijih mjera.

Prema definiciji s weba, potpora za samozapošljavanje je državna potpora koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama koji žele osnovati svoj poslovni pothvat, a prijavljeni su u evidenciju Zavoda. Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Za sve djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara, ne dodjeljuje se potpora za samozapošljavanje.

Mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje
 • nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem
 • poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja)

Iznos koji se dodjeljuje:

a) do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad

 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) do 110.000,00 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn
 • za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn

b) do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:

 • rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05 – 09)
 • prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
 • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36 – 39)
 • građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
 • prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1) Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.

Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

c) do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu.

POTREBNI OBRASCI:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o nepodmirenim obvezama
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva
 • Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana,  ovjerena na Poreznoj upravi ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva)
 • U slučaju preuzimanja postojećih poslovnih subjekata:
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi
 • U slučaju preuzimanja postojećih poslovnih subjekata od članova obitelji:
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi
 • Preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji.

KRITERIJI:

Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo kako je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu Zavoda.

Dodijeljena potpora usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, odnosno na proširenje postojećeg poslovanja, a troškovi se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko podnositelj zahtjeva nije u sustavu PDV-a.

KORIŠTENJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD (SAMO U SLUČAJU POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE):

Korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad, po kriterijima propisanima za tu mjeru,  a najviše 2 osobe. Kako bi se potpora za stručno osposobljavanje za rad mogla odobriti, podnositelj/ica zahtjeva za samozapošljavanje obvezan/na je u poslovnom planu navesti i objasniti potrebu za korištenjem ove mjere te troškovnik prilagoditi propisanom iznosu od najviše 70.000,00 kn ili od 85.000,00 kn ukoliko je odobren veći iznos potpore. Potreba za radnikom (javni natječaj) za najavljeno stručno osposobljavanje za rad objavljuje se tek po potpisu ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, a zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Navedena mogućnost korištenja stručnog osposobljavanja za rad odnosi se samo na osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja i suficitarnih zanimanja iz sustava srednjoškolskog obrazovanja. Stečeno zvanje osobe koja se stručno osposobljava mora biti podudarno s djelatnošću koju obavlja korisnik potpore.

KORIŠTENJE OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU (SAMO U SLUČAJU POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE):

Korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru osposobljavanja na radnom mjestu, po kriterijima propisanima za tu mjeru, a najviše 2 osobe. Kako bi se potpora za osposobljavanje na radnom mjestu mogla odobriti, podnositelj/ica zahtjeva za samozapošljavanje obvezan/na je u poslovnom planu navesti i objasniti potrebu za korištenjem ove mjere te troškovnik prilagoditi propisanom iznosu od najviše 70.000,00 kuna ili od 85.000,00 kuna ukoliko je odobren veći iznos potpore. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Navedena mogućnost korištenja osposobljavanja na radnom mjestu vrijedi za osobe sa završenom srednjom školom ili osobe bez završene osnovne škole koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2019. GODINI:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, Internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*

*Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time,potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV čiji povrat nije moguće ostvariti prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl.)

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2019. GODINI:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

Bitno je naglasiti kako osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti Potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu kako su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100 postotnom udjelu.

Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce.

Potpora za samozapošljavanje se može odobriti i za udruživanje u pravne subjekte pri čemu se razlikuje mogući broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta. U obrtima i slobodnim djelatnostima potporu mogu ostvariti najviše 2 osobe – suvlasnika, u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika, a u zadrugama najviše 5 osoba – suvlasnika.

Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta ne može se odobriti ukoliko je osoba prethodno bila zaposlena u istom, prijavila se u evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za potporu za samozapošljavanje.

U slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači poslovnog subjekta druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:

 • dva, tri ili četiri osnivača – korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%)
 • tri osnivača – dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%
 • više od četiri osnivača:
 • jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%
 • više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

U slučajevima kada je uz osobu koja koristi sredstva za samozapošljavanje osnivač obrta druga fizička osoba, korisnici sredstava moraju biti suvlasnici – ortaci.

Potpora za samozapošljavanje ne dodjeljuje se za djelatnost iznajmljivanja nekretnina, pokretnina i predmeta koju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu obavljati bez registracije djelatnosti.

Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio djelatnosti može se smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se može odobriti potpora za samozapošljavanje. Međutim, samo davanje predmeta u najam nije prihvatljiva djelatnost za financiranje iz potpore.

Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži potporu za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, potpora se neće odobriti.

Osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje, ista se ne može ponovo odobriti.

Nezaposlena osoba kojoj je utvrđeno pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti može zatražiti jednokratnu isplatu naknade na žiro račun svog budućeg trgovačkog društva, obrta ili samostalne djelatnosti.

BODOVANJE ZAHTJEVA:

Svaki zahtjev za samozapošljavanje bodovat će se po unaprijed utvrđenim elementima od kojih svaki nosi određen broj bodova. Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova.

Boduju se sljedeći elementi:

 • Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana
 • Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana
 • Prethodno poduzetničko iskustvo - prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju
 • Suradnja sa Zavodom - ova ocjena se u najširem smislu odnosi na dosadašnju komunikaciju nezaposlene osobe s predstavnicima Zavoda
 • Popunjenost poslovnog plana - Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana
 • Priložene ponude/predračuni uz troškovnik - za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je uz zahtjev priložiti ponude/predračune
 • Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji - podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove i/ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje, bit će i dodatno bodovani
 • Povezani poslovni subjekti - u slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva (kroz formalne dokumente, registre i sl.) nedvojbeno utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem/com zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ukoliko se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (unazad 6 mjeseci), a ne radi se o preuzimanju istog, također će se dodijeliti negativni bodovi
 • Procjena prihoda i troškova - jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku troškova i prihoda poslovanja umanjenih za porez
 • Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište - dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala
 • Svaki podneseni zahtjev koji je suprotan svrsi i cilju dodjele potpore za samozapošljavanje može biti negativno ocijenjen.

Sadržaj preuzet: www.mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje

Pripremila: Ana Kesić, univ.spec.oec.

Ovaj članak isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Požega.

 

Vezane novosti

Poziv na završnu konferenciju projekta

Poštovani članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje…

Predstavljen projekt MA#ME

U četvrtak 18. prosinca 2014. u Kaznionici u Požegi, održano je javno predstavljanje projekta MA#ME

Uskoro izlazi 1.broj LPZ e-novina

Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sudjelovali na dvodnevnoj  radionici „Kako izraditi e-novine“

8. Sajam poslova u Požegi

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega pod pokroviteljstvom Požeško-slavonske županije i Grada Požege organizira 3.11.2015. osmi po redu…

Savjeti za uspješno pregovaranje

Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu oduvijek su bile važna pretpostavka kako osobnog uspjeha pojedinaca tako i poslovnog uspjeha…

Zaposlite radnika uz sufinanciranje

Ukoliko ne možete sami financijski podnijeti teret zapošljavanja novih radnika, imate mogućnost iskoristiti neku od brojnih mjera koje nudi…

Poduzetništvom do (samo)zapošljavanja

Iako većina smatra da je za pokretanje djelatnosti presudan novac, zapravo na tržištu najviše nedostaje ljudi s poduzetničkim razmišljanjem…

Pregled otvorenih natječaja

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali nekoliko natječaja

Čestitka

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije svim svojim sugrađanima želi čestit Božić i uspješnu novu 2016. godinu! …

Nova prilika za zapošljavanje žena

Natječaj “ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“  objavljen u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ dosad je najv…

MOJ POSAO - MOJA BUDUĆNOST

Ekonomska škola, Požega organizator je manifestacije „Moj posao – moja budućnost“, što se 08. prosinca 2017. godine održala u Požegi, pod po…

Besplatne edukacije u projektu AGRO-TECH

Veleučilište u Požegi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Požega provodi projekt  AGRO–TECH Obrazovanje z…

Projekt Zaželi i ostvari

Dana 8. svibnja 2018. u Pleternici je održana početna konferencija projekta Zaželi i ostvari. Nositelj projekta je Grad Pleternica koji će o…

Edukacija "Financijska pismenost"

U Požegi je u sklopu projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju 9. i 10. listopada 2018. održana radionica „Financijska…

ZAVRTI SVOJ "KOTAČ USPJEHA"

Brda i doline Požeškog kraja nisu ti strane, a još k tome strastveni si biciklist? Ovo je članak za tebe! Naime, biciklistički klub „Luks ra…

Posao i ličnost

Kod zaposlenika je važna ličnost, dok su stručne kompetencije nužan preduvjet.

Kad odrastem želim biti poduzetnik

U periodu od 3.12. do 6.12. u sklopu aktivnosti projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju, provedena je kampanja promov…

Edukacija "Biti volonter"

Volonterski centar Osijek održava edukaciju "Biti volonter" u prostorijama udruge Oppidum.

SRETAN BOŽIĆ!

Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu godinu želi vam tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje!

Pokaži potencijal

Dana 20.3.2019. godine u prostorijama LRE Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. održati će se besplatno predavanje za nezaposlene osobe i poslod…

Pčelarstvo - back to the basics

Započela je praktična nastava u pčelinjaku u Podgorju u programu osposobljavanja za zanimanje pčelar/pčelarka.

Tolerancija ili snošljivost

Tolerancija ili snošljivost je pojam koji se koristi vrlo često. Možemo je shvaćati kao priznanje da i drugačija mišljenja i uvjerenja od na…

"Dani EU fondova"

Dana 14.5.2019. u sklopu „Dana EU fondova“ Veleučilišta u Požegi, organizirana je izložba radova iz kampanje „Kad odrastem želim biti poduze…

Održan sastanak članova LPZ-a

U  Požegi je 29.5.2019. održan edukativni sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje PSŽ.

"Otvori vrata svijeta rada"

Danas je u prostorijama Lokalne razvojne agencije Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. održana uvodna konferencija projekta „Otvori vrata svije…

Pozitivni psihološki kapital

Psihologija je većinom bila usmjerena na smanjivanje ljudske patnje dok se zanemarivalo područje koje bi nam pomoglo kako živjeti dobro (što…

Održan sastanak članova LPZ-a

U  Požegi je 12.7.2019. održan sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u prostoru Hrvatske go…

Kako izgraditi svoj BREND?

Znate li tko je Steve Jobs ili tko su Gordan Moore i Robert Noyce?  Za ovoga prvoga ste najvjerojatnije čuli, no sigurna sam da za ovu…

Vjera u uspjeh – samoefikasnost

Samoefikasnost je jedna od četiri komponenti psihološkog kapitala. Ostale komponente su: optimizam, psihološka otpornost i nada. 

Završna provjera znanja budućih pčelara

Polaznici osposobljavanja za poslove pčelara/ke, njih dvanaest, pristupili su 29.8.2019. završnoj provjeri stečenih znanja i vještina. &nbs…

Važnost pozitivnih emocija

Istraživanje emocija u psihologiji je vrlo česti uključivalo određivanje nekoliko temeljnih emocija koje se nalaze u osnovi svih naših osjeć…

Nada

Talent, vještina, sposobnost – pomažu da postignete ono što želite, no nada je ono što će vas do tog cilja i dovesti. Nada uključuje želju d…

Poziv na besplatno obrazovanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega objavio je Javni poziv u kojemu poziva sve mlade nezaposlene osobe (do 29 godina staros…

"Lokalnim intervencijama do vozača"

Dana 15.10.2019. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Požega u sklopu projekta LIPA - lokalna inicijativa za poduzetnič…

Zasadili smo drvo, nismo panjevi!

U periodu od 25.-27.10.2019. godine, održani su Dani kolektivne sadnje drveća uz moto #zasadidrvonebudipanj. U građansku inicijativu uključi…

"Pokaži potencijal" poziv na predavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega s partnerterima u projektu POU Obris i Poduzetničkim centrom Pleternica d.o.o. organizi…

Optimizam u poslu

Razlika između optimista i pesimista je ta što optimist vidi krafnu, a pesimist – rupu. Oscar Wilde  

Psihološka otpornost

Što mislite da je najbitnije za uspjeh u poslu? Inteligencija? Prekovremeni rad? Više preuzetih obaveza? Više truda?

Održan sastanak članova LPZ-a

U  Požegi je 31.1.2020. održan sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u prostoru Hrvatske go…

Studijski posjet Osijeku

Dana 4.2.2020. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega organizirao je studijski posjet nezaposlenih mladih osoba koje su…

"Pokaži potencijal" u Lipiku

Dana 17.2.2020. godine u Konferencijskoj dvorani Quella u Lipiku održano je motivacijsko predavanje „Pokaži potencijal“  u sklopu proje…

Sretan Uskrs!

Sretan Uskrs želi vam tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje!

Posljedice nesigurnosti posla

„Gdje radiš?“ je često jedno od prvih pitanja koje postavljamo jedni drugima pri upoznavanju.